دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:57:36 PM 1402 / 01 / 02

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرکز ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ریاست جمهوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقام معظم رهبری

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse وب اخبار دانشگاه علوم پزشکی کاشانوب اخبار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اخبار کتاب ارزش نسبی
اخبار پایگاه های اطلاعاتی
وبلاگ دانشگاه
پرسش و پاسخ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آگهی
Collapse لینکهای مفید  دانشگاه علوم پزشکی کاشانلینکهای مفید دانشگاه علوم پزشکی کاشان
انتشارات دانشگاه کمبریج
گالری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse درباره دانشگاه علوم پزشکی کاشاندرباره دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تاریخچه دانشگاه
روسا و معاونین دانشگاه
درباره کاشان
لیست کشیک های نوروزی سال 98
Collapse حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشانحوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse هیات امناء دانشگاههیات امناء دانشگاه
اعضای هیات امناء
تهیه گزارش سالانه
فرم دستور صورتجلسه هیات امناء
گزارش عملکرد سالانه
برنامه های اجرایی سال جاری هیات امناء
Collapse برنامه زمانبندی تهیه گزارشبرنامه زمانبندی تهیه گزارش
برنامه زمانبندی هیات امناء
تماس با هیات امناء
کارکنان هیات امناء
چارت تشکیلاتی هیات امناء
قوانین و مقررات هیات امناء
اخبار هیات امناء دانشگاه
تاریخچه هیات امناء
ماموریت و شرح وظایف هیات امناء
Collapse برنامه عملیاتی هیات امنابرنامه عملیاتی هیات امنا
شیوه نامه تدوین و پایش هیات امنا
برنامه عملیاتی سالانه دانشگاه
دفتر ریاست دانشگاه
Collapse هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشانهیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضای فعلی هیات امناء
اعضاء کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه
کارکنان دبیر خانه دائمی هیأت امناء دانشگاه
دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنا
شرح وظائف دبیرخانه دائمی هیأت امنا
فرم های هیأت امناء
فرایند های هیات امنا
واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه
Collapse دفتر امور حقوقی دانشگاهدفتر امور حقوقی دانشگاه
دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قوانین و مقررات دفتر امور حقوقی دانشگاه
مشاوره حقوقی دفتر امور حقوقی دانشگاه
رابطین حقوقی واحدها
فرم نظرخواهی دفتر حقوقی
کارکنان دفتر امور حقوقی دانشگاه
تماس دفتر امور حقوقی
لینکهای مفید دفتر حقوقی دانشگاه
مناقصه ها و مزایده ها
Collapse کمیسیون تحول اداریکمیسیون تحول اداری
Collapse معرفی کمیسیون تحول اداریمعرفی کمیسیون تحول اداری
دبیر کمیسیون تحول اداری
اعضای کمیسیون تحول اداری
وظایف و اختیارات کمیسیون
Collapse کمیته ها کمیسون تحول اداریکمیته ها کمیسون تحول اداری
Collapse کمیته بهبود کیفیت و بهره وریکمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 89 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 88 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 87 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مقالات علمی کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 1390 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 91 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 92 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
Collapse کمیته آموزش و بهسازیکمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 89 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 88 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 87 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 1390 کمیته آموزش و بهسازی دانشگاه
مصوبات سال 91 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 92 کمیته کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی
Collapse کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه ITکمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 88 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 87 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 1390 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 91 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 92 اصلاح سیستم و توسعه فن آوری اداری
Collapse کمیته طرح تکریم ارباب رجوعکمیته طرح تکریم ارباب رجوع
مصوبات کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
مصوبات سال 1390 کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
مصوبات سال 91 کمیته تکریم
مصوبات سال 92 کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
Collapse شورای پذیرش و بررسی پیشنهاداتشورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مصوبات سال 89 شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مصوبات سال 88 شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مصوبات سال 1390 شورای بررسی و پذیرش پیشنهادات
مصوبات سال 92 کمیته شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
Collapse ستاد اجرایی ماده 88ستاد اجرایی ماده 88
مصوبات سال 1390 ستاد اجرایی ماده 88 دانشگاه
مصوبات سال 91 ستاد اجرایی ماده 88
مصوبات سال 92 ستاد اجرایی ماده 88
Collapse ستاد ارتقاء سلامت نظام اداریستاد ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات سال 88 کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات کمیته ارتقاء سلامت اداری در سال 89
مصوبات سال 1390 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات سال 91 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات سال 92 ستاد ارتقای سلامت نظام اداری
Collapse کمیته اصلاح ساختار و تشکیلاتکمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
زمان تشکیل جلسات اصلاح ساختار سال 89
مصوبات سال 1390 کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
مصوبات سال 91 کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
مصوبات سال 92 کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
Collapse کمیته امور مدیرانکمیته امور مدیران
مصوبات سال 1390 کمیته امور مدیران دانشگاه
مصوبات سال 91 کمیته امور مدیران
مصوبات سال 92 کمیته امور مدیران
Collapse کمیته مدیریت کیفیت فراگیرکمیته مدیریت کیفیت فراگیر
اعضای کمیته فراگیر
جلسات کمیته فراگیر
روش های ارتقاء
مدیریت فرایندها
سنجش مشتری
مساله یابی
اولویت های ارتقاء
ابزارهای ارتقاء
فرایندهای ارتقاء یافته
فرایندهای در حال ارتقاء
راهکارهای تشویقی کمیته فراگیر
شرکت اعضاء کمیسیون
صورتجلسات کمیته مدیریت فراگیر
مصوبات سال 1390 کمیته مدیریت فراگیر
مصوبات سال 91 کمیته مدیریت فراگیر
مصوبات سال 92 کمیته مدیریت کیفیت فراگیر
Collapse کمیته سیستم مدیریت کیفیت ISOکمیته سیستم مدیریت کیفیت ISO
اعضای کمیته مدیریت کیفیت دانشگاه
صورتجلسات کمیته ISO
زمان برگزاری جلسات کمیته فراگیر 88 و 87
جدول گانت کمیته مدیریت فراگیر
چک لیست های ممیزی کمیته کیفیت
فرم نظرسنجی کمیسیون تحول اداری
مصوبات سال 1390 کمیته سیستم مدیریت کیفیت ISO
مصوبات سال 91 کمیته ISO
مصوبات سال 92 کمیته سیستم مدیریت کیفیت
Collapse زمان برگزاری جلسات کمیسیون سال 88زمان برگزاری جلسات کمیسیون سال 88
زمان برگزاری جلسات سال 87
زمان برگزاری جلسات کمیسیون تحول اداری 89
آرشیو زمان برگزاری جلسات کمیته ها
مصوبات کمیسیون
قوانین و مقررات کمیسیون
پیام های مدیریتی
چارت کمیسیون
فرم های کمیسیون
تماس کمیسیون تحول اداری
آرشیو اخبار
ارزیابی عملکرد دانشگاه کمیسیون
نقشه علمی دانشگاه
صورتجلسات سند علمی دانشگاه
تقدیرنامه ها کمیسیون تحول اداری دانشگاه
برنامه جامع تحول اداری دانشگاه
برنامه های استراتژیک واحد های تابعه دانشگاه
مدیریت دانش
Collapse شورای سیاستگذاری دانشگاهشورای سیاستگذاری دانشگاه
مصوبات سال 91 شورای سیاستگذاری دانشگاه88
کمیته ها و شوراها
Collapse بسیج دانشگاهبسیج دانشگاه
بسیج جامعه پزشکی
Collapse بسیج کارکنان دانشگاهبسیج کارکنان دانشگاه
بسیج کارکنان دانشگاه عقیدتی
بسیج کارکنان دانشگاه
بسیج کارکنان دانشگاه آموزشی
گاهنامه عفاف
بسیج کارمندی اخلاقی
بسیج کارمندی پژوهشی
طرح صالحون بسیج خواهران
بسیج دانشجویی
روشهای انجام خدمات
فهرست خدمات قابل ارائه
اخبار کمیسون تحول اداری
Collapse اداره بازرسی و رسیدگی به شکایاتاداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
معرفی مدیریت بازرسی
واحد ارزیابی عملکرد بازرسی و شکایات
واحد بازرسی
واحد پاسخگویی به شکایات
Collapse دریافت فرم شکایات و گزارشاتدریافت فرم شکایات و گزارشات
فرم رسیدگی به شکایات و درخواست مردمی
فرم رسیدگی به شکایات و درخواست مردمی
فرم رسیدگی به شکایات - جدید
Collapse مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاهمرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
Collapse اداره آماراداره آمار
رسالت واحد آمار
Collapse کمیته تحول اداریکمیته تحول اداری
مصوبات کمیته تحول اداری
نشریات و گزارشات آماری
شاخص های آماری
عملکرد اداره آمار
تماس اداره آمار
Collapse واحد فن آوری اطلاعات دانشگاهواحد فن آوری اطلاعات دانشگاه
واحد ISP
واحد شبکه
واحد نرم افزار
واحد سخت افزار
Collapse واحد پورتال دانشگاه واحد پورتال دانشگاه
شورای پورتال دانشگاه
واحد اداری و تایپ
فرایندهای IT
تماس IT
اخبار فن آوری اطلاعات
دریافت آنتی ویروس NOD32
Collapse مشخصات سخت افزارهای مورد تاییدمشخصات سخت افزارهای مورد تایید
مشخصات سخت افزارهای مورد تایید
جزوات آموزشی
صورت جلسات کمیته IT
فرم های فن آوری اطلاعات
اخبار مرکز فن آوری اطلاعات
واحد اتوماسیون اداری
امور مشترکین
مجلات و نشریات کامپیوتر
Collapse کمیته راهبردی فن آوری اطلاعاتکمیته راهبردی فن آوری اطلاعات
صورتجلسات کمیته راهبردی
اعضای کمیته راهبردی فن آوری اطلاعات دانشگاه
کمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژی حوزه فن آوری اطلاعات
برنامه اجرایی مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
شیفت عصر کارکنان مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
معرفی مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Collapse کمیته وبومتریکس دانشگاهکمیته وبومتریکس دانشگاه
اعضای کمیته وبومتریکس دانشگاه
مصوبات کمیته وبومتریکس دانشگاه
معرفی کمیته وبومتریکس دانشگاه
معیارهای وبومتریکس دانشگاه
فاکتورهای بهینه سازی ( SEO )
فرم رسید اموال
دریافت نرم افزارهای کاربردی
Collapse دفتر حراست دانشگاهدفتر حراست دانشگاه
اخبار حراست دانشگاه
تماس با حراست
فرم تردد
معرفی حراست
Collapse دفتر امور ایثارگراندفتر امور ایثارگران
اخبار امور ایثارگران
Collapse درباره دفتر امور ایثارگراندرباره دفتر امور ایثارگران
معرفی ایثارگران
اعضای کمیته ایثارگران
وظایف و اختیارات امور ایثارگران
چارت سازمانی ایثارگران
آمار دفتر ایثارگران
عملکرد امور ایثارگران
مصوبات دفتر امور ایثارگران
واحدهای دفتر امور ایثارگران
صندوق ایثار
بانک اطلاعات ایثارگران
مجمع اقتصادی ایثارگران
آیین نامه ها و بخشنامه ها ایثارگران
قوانین و مقررات ایثارگران
فرم ها - دفتر امور ایثارگران
مشاوره و ارتباط ایثارگران
تماس دفتر امور ایثارگران
Collapse خواندنی ها ایثارگرانخواندنی ها ایثارگران
متفرقه امور ایثارگران
خاطرات ایثارگران
اخبار امور ایثارگران 2
فرم دفتر امور ایثارگران
ارتباط با سایت ها دفتر امور ایثارگران
معرفی ایثارگران ( زندگینامه )
گالری عکس امور ایثارگران
دین و زندگی ایثارگران
اطلاعیه ها امور ایثارگران
زندگی ایثارگران
اخبار و اطلاعیه های اجتماعی
اخبار و اطلاعیه های مذهبی
Collapse شهدای دانشگاه امور ایثارگرانشهدای دانشگاه امور ایثارگران
صفحه عکس جانبازان
صفحه عکس آزادگان
ایثارگران دانشگاه
صفحه جانبازن
فرم انتقادات و پیشنهادات دفتر امور ایثارگران
Collapse نظام جامع پیشنهاداتنظام جامع پیشنهادات
صورت جلسات شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
فرم نظرسنجی تکریم ارباب رجوع
تماس با مدیر سیستم
سامانه های الکترونیکی دانشگاه
دانشگاه های کاشان
تماس با دانشگاه
پرتال ها
دانلودها
سامانه های الکترونیکی دانشگاه
Collapse پیام تصویریپیام تصویری
تب و تشنج
مصرف منطقی دارو
آب، ماده غذایی فراموش شده
دخانیات
مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان
پیام های مدیریتی
اخبار وب دا کاشان
Collapse امور بانوانامور بانوان
اخبار امور بانوان
Collapse معرفی امور بانوانمعرفی امور بانوان
اهداف امور بانوان
برنامه ها امور بانوان
کارکنان امور بانوان
مشاور در امور بانوان
مشاوره امور بانوان
Collapse مهارتهای زندگی امور بانوانمهارتهای زندگی امور بانوان
Collapse فرزند پروری امور بانوانفرزند پروری امور بانوان
کودکان 4 تا 6 ساله را بهتر بشناسیم
فرزند پروری (2) امور بانوان
فرزند پروری (3) امور بانوان
فرزند پروری (4) امور بانوان
فرزند پروری (5) امور بانوان
Collapse همسرداریهمسرداری
همسرداری (1) امور بانوان
همسرداری (2) امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
همسرداری (3) امور بانوان دانشگاه
همسرداری (4) امور بانوان دانشگاه
همسرداری (5) امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانستنی های پزشکی امور بانوان
Collapse تغذیه امور بانوانتغذیه امور بانوان
تغذیه زیبایی
آجیل عید
نکات خانه داری
آشپزی
Collapse ورزش بانوانورزش بانوان
ورزش در زنان باردار
خواندنی ها امور بانوان
اولویت ها امور بانوان
صورتجلسات امور بانوان دانشگاه
Collapse معرفی کتاب امور بانوانمعرفی کتاب امور بانوان
معرفی کتاب شیرزن کربلا
خورشید مغرب
تماس با دفتر امور بانوان
گالری عکس
کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse بانوان نمونهبانوان نمونه
آرشیو بانوان نمونه
متن طرح روز
آرشیو صورتجلسات سال 90 بانوان
آرشیو صورتجلسات سال 89 بانوان
هر روز بخوانیم بانوان
جشنواره قرآنی
متفرقه
جشنواره قرآنی کارکنان و اساتید
جشنواره قرآنی
انتصابات
نظرسنجی تغذیه
پرسش و پاسخ امور بانوان
نظرسنجی تغذیه
ثبت نام اردوی راهیان نور
Collapse شانزدهمین جشنواره قرآنیشانزدهمین جشنواره قرآنی
معرفی شانزدهمین جشنوراه قرآنی
برنامه زمانبندی شانزدهمین جشنواره قرآنی
محل برگزاری جشنواره قرآنی
پیام دبیر جشنواره
محل اسکان جشنواره قرآنی
بخش شفاهی جشنواره قرآنی
بخش پژوهشی جشنواره قرآنی
بخش هنری جشنواره قرآنی
دبیرخانه جشنواره قرآنی کشوری
کمیته اجرایی جشنواره قرآنی
نتایج مسابقات
معرفی کاشان
نقشه کاشان
قرآن مصور
اخبار جشنواره قرآنی
تماس جشنواره قرآنی
بخش کتبی جشنواره قرآنی
پوستر جشنواره شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان
سخنرانی دکتر بهشتی درباره قرآن
عکس های شانزدهمین جشنواره قرآنی
خبرنامه شانزدهمین جشنواره قرآنی
Collapse نتایج جشنواره نتایج جشنواره
نتایج جشنواره ( رشته تحقیق)
نتایج جشنواره ( ترتیل)
نتایج جشنوراه ( حفظ کل )
نتایج جشنوراه ( حفظ 20 جزء )
نتایج جشنواره ( حفظ 10 جزء)
نتایج جشنواره ( حفظ 5 جزء )
نتایج جشنواره ( تفسیر قرآن کریم )
نتایج جشنواره ( ترجمه و مفاهیم قرآن کریم )
نتایج جشنواره (بخش هنری)
نتایج جشنواره ( بخش پژوهشی )
Collapse کنگره نماز کنگره نماز
پوستر کنگره
معرفی کنگره نماز
محل برگزاری کنگره نماز
برنامه زمانبندی کنگره
پیام دبیر کنگره نماز
دبیرخانه کنگره نماز
کمیته اجرایی کنگره نماز
تماس با کنگره نماز
اخبار کنگره نماز
شیوه نامه چکیده مقالات
کمیته علمی
ارسال مقالات کنگره نماز
نظام جامع پیشنهادات
تماس با مسئول پورتال دانشگاه
فرم شکایات یا درخواست مردمی
بانک اطلاعات مدیران
بانک اطلاعات مدیران
دفتر امور ایثارگران
Collapse فرم های دانشگاه علوم پزشکی کاشانفرم های دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرم درخواست طرح موضوع در هیات رئیسه دانشگاه
Collapse لیست ارتباط با مدیرانلیست ارتباط با مدیران
ارتباط با مدیران - حوزه ریاست
ارتباط با مدیران - معاونت آموزشی دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت توسعه مدیریت و منابع
ارتباط با مدیران - معاونت پژوهشی دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت بهداشتی دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت دانشجویی فرهنگی
ارتباط با مدیران - معاونت غذا و دارو دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت درمان
ارتباط با مدیران - دانشکده بهداشت
ارتباط با مدیران - دانشکده پرستاری و مامایی
ارتباط با مدیران - دانشکده پزشکی
ارتباط با مدیران - دانشکده پیراپزشکی
ارتباط با مدیران - بیمارستان شهید بهشتی
ارتباط با مدیران - بیمارستان اخوان
ارتباط با مدیران - بیمارستان متینی
ارتباط با مدیران - بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ارتباط با مدیران - شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
ارتباط با مدیران دانشکده دندانپزشکی
ارتباط با مدیران شعبه بین اللملل کاشان
تکریم ارباب رجوع
ارتباط با حراست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرم کاربری اینترنت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرم رسید اموال IT
فرهنگ پایداری
مدیریت دانش
قوانین و مقررات
فرهنگ سلامت
هسته گزینش دانشگاه
اخبار بسیج کارمندی
Collapse ثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانوادهثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانواده
مدیریت پرسش و پاسخ پزشک خانواده
آزمون استخدامی سال 91
حملات سایبری
Collapse فرم دانش آموختگان دانشگاهفرم دانش آموختگان دانشگاه
دانش آموختگان دانشگاه
نظرسنجی
اتوماسیون اداری
Collapse درباره کاشاندرباره کاشان
معرفی شهرستان کاشان
Collapse آثار تاریخی کاشانآثار تاریخی کاشان
تپه های سیلک کاشان
باغ فین و چشمه سلیمانیه
مسجد آقابزرگ کاشان
بازار بزرگ کاشان
خانه بروجردی های کاشان
خانه طباطبایی های کاشان
خانه عباسیان کاشان
خانه عامری های کاشان
خانه آل یاسین کاشان
حمام سلطان امیر احمد کاشان
خانه تاج
وجه تسمیه کاشان
مذهب و زبان کاشان
جمعیت و اقتصاد کاشان
آب و هوای کاشان
تاریخ کاشان
موقعیت ارتباطی کاشان
مشاهیر کاشان
اعیاد مذهبی در کاشان
محرم در فرهنگ مردم کاشان
رمضان در فرهنگ مردم کاشان
Collapse جاذبه های حومه کاشانجاذبه های حومه کاشان
جاذبه های گردشگری کاشان
خدمات گردشگری کاشان
جاذبه های گردشگری کاشان ابیانه
جاذبه های گردشگری کاشان برزک
جاذبه های گردشگری کاشان آران و بیدگل
جاذبه های گردشگری کاشان مشهد اردهال
شهر نیاسر کاشان
شهر برزک کاشان
شهر جوشقان و کامو کاشان
شهر قمصر کاشان
هنرهای سنتی کاشان
Collapse خدمات گردشگری کاشانخدمات گردشگری کاشان
نقشه کاشان و مناطق اطراف آن
نرم افزار گردشگری کاشان
هتل ها و اماکن اقامتی کاشان
سامانه پرسش و پاسخ
Collapse خدمات آسان پورتال دانشگاهخدمات آسان پورتال دانشگاه
خدمات آسان آموزش
خدمات آسان بهداشت و درمان
خدمات آسان پژوهش
خدمات آسان مطالب آموزشی
خدمات آسان فن آوری اطلاعات
خدمات آسان امور اداری
سازمان الکترونیکی د انشگاه
کلیپ و فیلم های آموزش سلامت
روزنامه های ایران
ضیافت اندیشه
Collapse شعبه بین الملل کاشانشعبه بین الملل کاشان
Collapse درباره شعبه بین الملل درباره شعبه بین الملل
معاون آموزش، پژوهشی، دانشجویی شعبه
آموزش شعبه بین الملل
کارشناس مالی شعبه بین الملل
کارشناس رفاهی بین الملل
Collapse آموزش شعبه بین المللآموزش شعبه بین الملل
تقویم دانشگاهی شعبه بین الملل
برنامه کلاسی شعبه بین الملل
برنامه امتحانی شعبه بین الملل
فرم های آموزش شعبه بین الملل
کد دروس شعبه بین الملل
آیین نامه های آموزشی شعبه
طرح درس شعبه بین الملل
مشاوره اساتید پردیس خودگردان
مقطع فیزیوپات پردیس خودگردان
مقطع کارآموزی
ویژه دانشجویان جدیدالورود بین الملل
ضوابط پذیرش دانشجو شعبه بین الملل
Collapse معرفی رشته و مقاطع تحصیلی شعبه بین المللمعرفی رشته و مقاطع تحصیلی شعبه بین الملل
رشته پزشکی شعبه
کارشناسی ارشد شعبه بین الملل
تماس با شعبه بین الملل
شیوه پذیرش دانشجو شعبه بین الملل
جدول شهریه دوره های بین الملل
پرسش و پاسخ پردیس خودگردان
مدارک لازم جهت مصاحبه شعبه بین الملل
اتباع خارجی شعبه بین الملل
Collapse اساتید مشاور شعبه بین المللاساتید مشاور شعبه بین الملل
دفترچه راهنمای اساتید مشاور
فرم اساتید مشاور شعبه بین الملل
Collapse امور رفاهی شعبه بین المللامور رفاهی شعبه بین الملل
خوابگاه شعبه بین الملل
ناهارخوری شعبه بین الملل
ایاب و ذهاب شعبه بین الملل
امور خدمات و نگهبانی شعبه
انتخاب واحد شعبه بین الملل
اطلاعیه های آموزش شعبه بین الملل
Collapse نقل وانتقال پردیس خودگرداننقل وانتقال پردیس خودگردان
انتقالی پردیس خودگردان
میهمانی پردیس خودگردان
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه
Collapse فرم مستندسازی تجربیاتفرم مستندسازی تجربیات
گزارشات مستند سازی تجربیات
فرم ملاقات با ریاست دانشگاه
نوروز ۹۳
Collapse تحول نظام سلامتتحول نظام سلامت
راه های ارتباطی تحول نظام سلامت
Collapse طرح تحول نظام سلامت طرح تحول نظام سلامت
وب اخبار اقتصاد درمان
سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
بیمارستان های تحت پوشش
ارکان ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت
Collapse دستورالعمل ها آیین نامه هادستورالعمل ها آیین نامه ها
دستورالعمل ها و آیین نامه ها
اطلاعیه ها تحول نظام سلامت
فرم هیات ریسه
جشنواره پرتال 93
Collapse سایت سوانحسایت سوانح
ایمنی خودرو
ایمنی درسفر
ایمنی منزل هنگام سفر
بسیج سلامت نوروزی
پیشگیری از حوادث درکودکان
پیشگیری از عقرب زدگی
پیشگیری از مارگزیدگی
چالش های چهارشنبه سوری
چند توصیه جهت رانندگی درشب
حوادث ترافیکی
خطرهای خانه تکانی
سلامت روان و حوادث ترافیکی
اقدامات درهنگام ترکیدگی لاستیک خودرو
Collapse هفته سلامتهفته سلامت
جزوات آموزشی هفته سلامت 94
تولید غذای سالم
وب اخبار هفته سلامت
پوسته خرداد ۹۴
روزه داری و سلامت
Collapse مجله تصویری بازدید وزیر بهداشتمجله تصویری بازدید وزیر بهداشت
نوبت دهی اینترنتی درمانگاهی
نوبت دهی با منوی عمودی
تست حراست
تست پوسته 9501
تست پوسته 9501 - دو ستونه
Collapse کارگروه توسعه مدیریتکارگروه توسعه مدیریت
معرفی کارگروه توسعه مدیریت
اعضای کارگروه توسعه مدیریت
Collapse کمیته های کارگروه توسعه مدیریتکمیته های کارگروه توسعه مدیریت
دبیر کمیته ساختار و فنآوری های مدیریتی
اعضا کمیته ساختار و فنآوری های مدیریتی
شرح وظایف کمیته ساختار و فنآوری های مدیریتی
اولویت های کمیته ساختار و فنآوری های مدیریتی
زمان برگزاری جلسات کمیته ساختار و فنآوری های مدیریتی
دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
اعضای کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
شرح وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
اولویت های کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
زمان برگزاری جلسات کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
دبیر کمیته سرمایه انسانی
اعضای کمیته سرمایه انسانی
شرح وظایف کمیته سرمایه انسانی
اولویت های کمیته سرمایه انسانی
زمان برگزاری جلسات کمیته سرمایه انسانی
دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
شرح وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
اولویت های کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
زمان برگزاری جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
دبیر کمیته مدیریت عملکرد
اعضای کمیته مدیریت عملکرد
شرح وظایف کمیته مدیریت عملکرد
اولویت های کمیته مدیریت عملکرد
زمان برگزاری جلسات کمیته مدیریت عملکرد
قوانین و مقررات کارگروه توسعه مدیریت
اخبار کارگروه توسعه مدیریت
Collapse پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاریپنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری
معرفی پنجمین انتخابات نظام پرستاری
معرفی اعضای اجرایی دوره انتخابات نظام پرستاری
معرفی اعضای نظارت دوره انتخابات نظام پرستاری
فرم های انتخابات نظام پرستاری
Collapse اقتصاد درماناقتصاد درمان
Collapse معرفی اقتصاد درمانمعرفی اقتصاد درمان
معرفی مسئول اقتصاد درمان
کارشناسان فنی اقتصاد دارمان
شرح وظایف کارکنان اقتصاد درمان
رسیدگی اسناد اقتصاد درمان
پرسش و پاسخ اقتصاد درمان
Collapse گایدلاین اقتصاد درمانگایدلاین اقتصاد درمان
گایدلاین اطفال اقتصاد درمان
گایدلاین تراکم سنجی استخوان اقتصاد درمان
گایدلاین جراحی عمومی اقتصاد درمان
گایدلاین چشم اقتصاد درمان
گایدلاین داخلی اقتصاد درمان
گایدلاین رادیولوژی اقتصاد درمان
گایدلاین زنان و زایمان اقتصاد درمان
گایدلاین سرطان اقتصاد درمان
گایدلاین طب توانبخشی (فیزیوتراپی و... )
گایدلاین نوروسرجری اقتصاد درمان
گایدلاین نورولوژی اقتصاد درمان
گایدلاین قلب و عروق اقتصاد درمان
گایدلاین پزشکی هسته ای اقتصاد درمان
مکاتبات ابلاغی وزارت متبوع اقتصاد درمان
گایدلاین تجویز دارو
راهنماهای مراقبت در منزل اقتصاد درمان
راهنمای بالینی سوختگی اقتصاد درمان
استانداردهای ژنتیک
استانداردهای هوا و فضا
راهنمای بالینی اورولوژی
رادیوتراپی
استانداردهای پزشکی خواب
دهان و دندان
پزشکی قانونی
خدمات سلول درمانی
استاندارد بخش ها
روان پزشکی
تغذیه
Collapse آزمایشآزمایش
آزمایشات سل
موکوپلی ساکاریدوزیس
ارتوپدی
مددکاری
سلول های بنیادی خون ساز
سامانه های اقتصاد درمان
رابطین کسورات بیمارستانی اقتصاد درمان
رابطین اقتصاد درمان
تماس با واحد اقتصاد درمان
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی
نسخه راهنمای تشخیص و درمان کووید 19
کتاب ارزشی نسبی
Collapse متعهدین ضریب کامتعهدین ضریب کا
قوانین ضریب کا
 
اخبار دانشگاهاخبار دانشگاه در وب دامناقصه ها و مزایده هافرهنگ سلامتپایگاه های اطلاعاتی

 
مراسم میثاق با شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور رئیس دانشگاه، اعضای هیات رئیسه، مسئول نهاد رهبری، مسئول امور ایثارگران پادگان شهید کبریائی ارتش کاشان و جمعی از کارکنان دانشگاه به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی در کنار قبور شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۳۱ شهریور ماه برگزار شد.

--1398 / 06 / 31  -13:5 تعداد مشاهدات :849

رئیس دانشگاه در پیامی آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس را به تمام دانشگاهیان تبریک گفت.

--1398 / 06 / 31  -12:27 تعداد مشاهدات :730

رئیس دانشگاه در پیامی درگذشت والده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تسلیت گفت.

--1398 / 06 / 31  -8:0 تعداد مشاهدات :958

جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهار شنبه مورخ 98/6/27 در محل ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

--1398 / 06 / 30  -15:0 تعداد مشاهدات :710

رئیس دانشگاه در همایش روز ملی اورژانس که با حضور معاون ریس جمهور و وزیر بهداشت برگزار شد، شرکت کرد.

--1398 / 06 / 27  -15:11 تعداد مشاهدات :3980

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، شیوه نامه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود را منتشر کرد.

--1398 / 06 / 27  -13:36 تعداد مشاهدات :2965

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از حضور کاروان تیم ملی گلبال جهت آماده سازی برای کسب سهمیه در مسابقات پاراالمپیک پکن۲۰۲۰ در سالن تربیت بدنی دانشگاه خبر داد.

--1398 / 06 / 27  -13:34 تعداد مشاهدات :730

با مشارکت خیرین سلامت، فاز دوم بخش دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاشان امروز مورخ 26/6/98 افتتاح شد.

--1398 / 06 / 27  -9:3 تعداد مشاهدات :894

مراسم معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر حوزه ریاست دانشگاه در جلسه هیات رئیسه مورخ 26/6/98 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

--1398 / 06 / 26  -13:50 تعداد مشاهدات :1255

شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی و سایر اعضا در این معاونت برگزار شد.

--1398 / 06 / 26  -13:49 تعداد مشاهدات :769

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از ارائه خدمت فوق تخصصی قلب کودکان در کاشان خبر داد.

--1398 / 06 / 26  -13:49 تعداد مشاهدات :819

براساس برنامه های اعتبار بخشی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی وزارتخانه متبوع از مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان بازدید و برنامه های آموزشی بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند.

--1398 / 06 / 25  -15:7 تعداد مشاهدات :1120

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان را از طریق مناقصه واگذار نماید.

--1398 / 06 / 13  -15:8 تعداد مشاهدات :753

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را به دو صورت ( الف- تهیه مواد غذایی بعهده پیمانکار و ب- تهیه مواد غذایی بعهده دانشگاه ) از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

--1398 / 06 / 07  -15:52 تعداد مشاهدات :1092

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش محصول باغ پسته خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

--1398 / 05 / 06  -9:29 تعداد مشاهدات :871

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد دو طبقه پارکینگ مسقف را در کاشان واقع در بیمارستان اخوان به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال بصورت اجاره بهاء واگذار نماید

--1398 / 04 / 01  -8:6 تعداد مشاهدات :870

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه های بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان کارگرنژاد، دانشکده بهداشت، خوابگاه محتشم، ساختمان فرقانی، مجموعه استخر و تربیت بدنی و مجموعه ستادمرکزی و کلنیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

--1398 / 03 / 11  -14:43 تعداد مشاهدات :938

 
کلاژن برای بسیاری از توابع بدن از جمله حفظ سلامت پوست و تقویت ساختار استخوان ها موثر است.

--1399 / 01 / 31  -11:21 تعداد مشاهدات :421

سکته مغزی به مجموعه ای از علائم عصبی اطلاق می شود که در نتیجه ی کاهش یا قطع خونرسانی قسمتی از مغز به علت ایجاد لخته یا پارگی عروق مغزی رخ می دهد و می تواند منجر به ناتوانی یا مرگ بیمار شود.

--1398 / 01 / 29  -13:20 تعداد مشاهدات :1446

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بیماری سالک کلیکی کنید

--1397 / 08 / 07  -13:49 تعداد مشاهدات :12147

براساس اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات مرکز سلامت محیط و کار، درصورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری لازم در مهار اپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان تا 40 سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت.

--1397 / 03 / 21  -8:19 تعداد مشاهدات :1617

کلاژن برای بسیاری از توابع بدن از جمله حفظ سلامت پوست و تقویت ساختار استخوان ها موثر است.

--1397 / 02 / 26  -9:19 تعداد مشاهدات :2668

 
دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 میلادی از ناشر Clinical Keyدر سامانه منبع یاب و به طور مستقیم در آدرس http://rsf.research.ac.ir/2019 برای دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

--1397 / 04 / 31  -15:55 تعداد مشاهدات :1595

سایت جدید کتابخانه دیجیتال با امکانات جدید مانند پرسش از کتابدار و راهنمای دسترسی به منابع الکترونیک راه اندازی گردید.

--1397 / 04 / 07  -8:54 تعداد مشاهدات :1985

به اطلاع می‌رساند‌ دسترسی آزمایشی (Trial) کاربران محترم دانشگاه به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی مجموعه Clinical Key Medical Education از تاریخ درج این خبر لغایت 97/2/28 در آدرس زیر و همچنین کتابخانه دیجیتال دانشگاه فراهم شده است.

--1396 / 12 / 27  -10:18 تعداد مشاهدات :3575

پیرو مذاکرات و هماهنگی های صورت گرفته بین مرکز توسعه و انتشارات علمی وزرات بهداشت با ناشر مجموعه مجلات و فیلم های آموزشی JOVE دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر فوق از طریق آدرس https://www.jove.com به مدت سه ماه برای دانشگاه فراهم گردیده است.

--1396 / 10 / 02  -9:38 تعداد مشاهدات :1927

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus که یک منبع مرجع تصمیم سازی بالینی مشابه UpToDateاست از طریق آدرس http://www.dynamed.com/home/ تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی برای دانشگاه های علوم پزشکی فراهم شده است.

--1396 / 10 / 02  -9:35 تعداد مشاهدات :8496

 
وبدا digital library نوبت دهی اینترنتی سامانه علم سنجی iranina education
 

منوی اصلیویژه آموزشویژه بهداشتویژه پژوهشویژه پرسنل ویژه دانشجویانویژه درمانویژه غذا و داروفن آوری اطلاعات