دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:52:48 AM 1402 / 07 / 03
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

√ دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه
√ بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
√ بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهادریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
√ پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
√ جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .
√ پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
√ پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان