دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:25:08 AM 1402 / 07 / 03
 

وظایف واحد ارزیابی عملکرد اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرددانشگاه و واحد های وابسته به آن
  •  اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم
  • احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه
  •  همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
  •  بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری
  •  پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
  •  نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
  •  انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم
  •  انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرددانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد
  •  دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط