دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:30:19 AM 1400 / 01 / 25
 

جلسه شورای سیاستگذاری دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای سیاستگذاری دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه روز شنبه مورخ 15/11/90 در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:4


پیش نویس برنامه راهبردی معاونت غذا و دارو تدوین گردید.
پیش نویس برنامه راهبردی معاونت غذا و دارو تدوین گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:3


جلسه کمیته بهبود کیفیت و بهره وری تشکیل گردید.
جلسه کمیته بهبو د کیفیت و بهره وری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:2


جلسه کمیته ارزیابی عملکرد تشکیل گردید.
جلسه کمیته ارزیابی عملکرد تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:0


دوره آموزشی آشنایی با نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه برگزار گردید.
دوره آموزشی آشنایی با نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -12:51


جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری تشکیل گردید.
جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -12:49


پیش نویس برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی تدوین گردید.
پیش نویس برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی تدوین گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -12:46


شرح وظایف کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مورد بازنگری قرار گرفت.
شرح وظایف کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مورد بازنگری قرار گرفت.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -12:44


جلسه کمیته بهبود کیفیت و بهره وری تشکیل گردید.
جلسه کمیته بهبود کیفیت و بهره وری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -12:43


نشست مشترک اعضاء هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد
نشست مشترک اعضاء هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در روز پنج شنبه مورخ 22/10/90 در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -12:39

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 8 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150