دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:58:21 PM 1402 / 07 / 02
 

کمیته هاشوراهاکمیسیون هاستادهاهیات هاسایر
 کمیته ها

 
 حوزه ریاست دانشگاه
 
 کمیته هماهنگی نظام آماری کمیسیون تحول اداری
 
 معاونت آموزشی دانشگاه
 معاونت پژوهشی دانشگاه
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه
 
 کمیته ترک تشریفات مناقصه
 کمیته راهبری آموزش کارکنان دانشگاه
 کمیته فنی و بازرگانی کمیسیون مناقصات
 
 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
 کمیته انضباطی بدوی دانشجویان
 
 معاونت درمان دانشگاه
 
 کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
 کمیته اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریتی بیمارستانها کمیسیون تحول اداری
 کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی
 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
 کمیته تیم ارزش یابی بیمارستانها
 کمیته دانشگاهی برنامه مراقبت از مننژیت
 کمیته فنی بررسی تأیید و صدور پروانه تأسیس و تأیید صلاحیت مسئولین فنی موسسات مشمول
 کمیته کارشناسی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد افیونی
 کمیته مرگ و میر مادران
 کمیته مرگ و میر نوزادان
 کمیته منطقه‌ای نظارت بر سوء مصرف مواد مخدر
 
 معاونت غذا و دارو دانشگاه
 
 شوراها
 
 حوزه ریاست دانشگاه
 معاونت آموزشی دانشگاه
 
 معاونت پژوهشی دانشگاه 
 
 
 معاونت درمان دانشگاه
 
 شورای دانشگاهی پیشگیری از بیماریهای ژنتیک
 شورای عالی طرح نظام نوین امور بیمارستانها
 
 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
 شورای ورزش
 شورای تأمین بهداشت روانی دانشجویان
  کمیسیونها
 کمیسیون تخصصی اتوماسیون تحول اداری
 کمیسیون ماده 11
 کمیسیون ماده 20
 ستاد ها
 ستاد اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
 ستاد اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه‌های علوم پزشکی
 
 هیات ها
 هیئت امناء مرکز باروری و ناباروری دانشگاه
 هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران
 هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان
 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی
 هیئت مدیره مجمع خیرین
 
 گروه تشخیص و تأیید مرگ مغزی دانشگاه
 کمیته‌های ‌مجمع‌خیرین سلامت
 هسته گزینش
 هسته آموزش کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر