دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:48:37 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه واگذاری وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 03 / 20 -21:6

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 18/03/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی خود مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی بصورت قرارداد سرجمع اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 03 / 13 -14:4

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر در سال 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: بیمارستان متینی، بیمارستان نقوی، دیالیز اخوان و کلیه معاونتها و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای اورژانس سطح شهر به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،

تاریخ : 1396 / 03 / 07 -9:42

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بیمارستان کارگرنژاد در سال 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی، بخش روان پزشکی بیمارستان کارگرنژاد به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،

تاریخ : 1396 / 03 / 07 -9:39

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس شبکه بهداشت آران و بیدگل در سال 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: ستاد شبکه، بیمارستان سیدالشهداء، بیمارستان شهید رجائی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،

تاریخ : 1396 / 03 / 07 -9:28

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
شرایط مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات گروه پرستاری واحدهای تابعه خود را به شرکت های واجد شرایط (بهداشتی درمانی) از طریق مناقصه عمومی بمدت یکسال بصورت حق مدیریریت (سود مدیریتی ) واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 03 / 01 -14:51

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
شرایط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بر اساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نسخه ( سه) و طبق شرایط حاضر مدیریت پایگاه های سلامت و بخشی از خدمات مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 02 / 31 -7:18

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
مناقصه جذب نیروهای فوریتهای پزشکی و نیروهای بخش MRI بیمارستان شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به جذب 8 نفر جهت راه اندازی پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی و همچنین نیروهای مورد نیاز بخش MRI بیمارستان شهید بهشتی به تعداد 6 نفر به مدت یکسال اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 02 / 30 -13:26

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/02/96
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال از طریق مزایده اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 02 / 11 -13:9

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
اسناد مناقصه آمبولانس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور آمبولانس بیمارستان های متینی (هادی زاده ) و نقوی خود از طریق بخش خصوصی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 02 / 19 -12:19

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 9 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318