دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:28:50 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/10/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات ساختمانی و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان پست برق مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 10 / 07 -10:41

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/96
فراخوان بیمه کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدودا 4000 نفر می باشد اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 09 / 13 -13:35

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/09/96
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 01/12/96 واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 09 / 12 -12:34

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/96
شرایط مناقصه عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی به هماره سیستم کنترلی تهویه ساختمان امام علی(ع) و مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد «عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی به هماره سیستم کنترلی تهویه ساختمان امام علی(ع) و مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان» را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:25

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/09/96
شرایط مناقصه عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی به همراه سیستم کنترلی تهویه اشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریل مرکزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد «عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی به همراه سیستم کنترلی تهویه اشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریل مرکزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان »را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:57

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/09/96
شرایط مناقصه خرید و نصب سه دستگاه آسانسور نفر بر جهت ساختمان کلینیک ویژه و مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به «خرید و نصب سه دستگاه آسانسور نفر بر جهت ساختمان کلینیک ویژه و مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی» را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:55

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22/08/96
مناقصه شرایط نگهداری درختان پسته دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته خود را با دو شرایط 2 ساله و 4 ساله به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 14 -11:54

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/96
آگهی مناقصه نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی موتورخانه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه بیمارستان های بهشتی، کارگرنژاد، دانشکده بهداشت و استخر خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 23 -11:47

تمدید مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس، جنرال داخلی،اورژانس توسعه یافته،و امور مربوط به خدمات ساختمان امام علی(ع) و(واحدMRI) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 23 -13:9

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/08/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به احداث و تکمیل ساختمانهای مراکز بهداشتی خود شامل: (مراکز و پایگاههای بهداشت) مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 07 / 20 -13:17

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 6 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318