دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:59:48 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 12/11/91
آگهی مزایده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد تعداد 5 دستگاه خودرو قابل تبدیل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1391 / 10 / 19 -10:42

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/11/91
آگهی مزایده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به فروش تعدادی اجناس مستعمل وبلا استفاده خود از طریق مزایده اقدام نماید .

تاریخ : 1391 / 10 / 17 -15:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/11/91
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1391 / 10 / 10 -9:26

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/11/91
شرایط مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ناجی غریق استخر سر پوشیده دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناجی غریق استخر سر پوشیده خود را به شرکتها و افراد واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 10 / 03 -15:32

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/9/91
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری تعداد 8000 اصله ( 9 هکتار ) درختان پسته خود را از زمان انعقاد قرارداد آذر ماه 1391 تا پایان مهرماه 1392 با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید .

تاریخ : 1391 / 09 / 12 -8:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/9/91
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای اطراف دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1391 / 09 / 08 -13:17

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/07/91
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 06 / 29 -13:2

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/91
شرایط مزایده واگذاری مهد کودک مجتمع مسکونی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد مهد کودک مجتمع مسکونی خود را بمدت یکسال تحصیلی به بخش خصوصی در راستای اجرای ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واگذارنماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل آید.

تاریخ : 1391 / 05 / 23 -11:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/91
مزایده واگذاری فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خود را به صورت اجاره در سال 1391 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 23 -9:30

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/07/91
آگهی مزایده فروش یک عدد وان سوختگی مازاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به فروش یک عدد وان سوختگی مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 17 -12:28

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 25 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318