دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:56:10 PM 1400 / 01 / 27
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 03/07/93
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه HP Blade Enclosure & server و یک دستگاه MSL2024 Tape Library (همراه با اصلاحیه های شماره یک و دو)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تهیه و راه اندازی یک دستگاه HP Blade Enclosure & server و یک دستگاه MSL2024 Tape Library جهت مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه از طریق شرکت (فروشنده) واجد شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 06 / 19 -13:5

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23/07/93
آگهی فراخوان واگذاری خدمات گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات گروه پرستاری خود (بصورت مدیریتی) به شرکتهای واجد شرایط به مدت 6 ماه اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 06 / 18 -8:46

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/07/93
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1393 / 06 / 13 -12:48

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/05/93
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 11 -12:31

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/06/93
شرایط مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از فعالیتهای قابل واگذاری امور مالی واحدهای تابعه خود را به شرکت یا موسسات حسابداری و حسابرسی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 05 -13:26


آگهی مزایده محصول باغ زیتون
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ زیتون خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1393 / 04 / 31 -10:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/05/93
شرایط عمومی مناقصه خرید و نصب، راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی
خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی مارک MTA مدل 060 ساخت ایتالیا

تاریخ : 1393 / 04 / 18 -14:29

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 26/05/93
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان در سال 1393
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری ( رختشویخانه ) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 04 / 16 -13:7

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/05/93
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از فعالیتهای قابل واگذاری امور مالی واحدهای تابعه خود را به صورت حجمی به شرکتهای حسابداری و حسابرسی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 04 / 15 -12:49

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/05/93
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستان کارگرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درملی کاشان در نظر دارد امور خدماتی بیمارستان کارگرنژاد خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید .

تاریخ : 1393 / 04 / 08 -11:57

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 20 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318