دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:37:51 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/01/98
شرایط مناقصه واگذاری بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و در راستای مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینیه از فضای فیزیکی و امکانات موجود دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد واگذاری بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی را از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 12 / 15 -12:49

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/12/97
شرایط مزایده واگذاری فضای فیزیکی و امور داوخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و در راستای مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینیه از فضای فیزیکی و امکانات موجود دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد امور داوخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 12 / 15 -12:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14/12/97
شرایط واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی و خصوصی در ارائه خدمات و استفاده بهینه ، واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای پسرانه اندیشه ، محتشم ، الغدیر و خوابگاه های دخترانه امام علی (ع) و الزهرا (س) را از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 11 / 25 -12:57

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/11/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش پزشک هسته ای مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را به صورت مشارکتی اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 10 / 15 -13:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/09/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدودا 4000 نفر می باشد را طبق شرایط زیر اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 09 / 17 -13:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 05/09/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی آسانسورهای دانشگاه طبق جدول ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید

تاریخ : 1397 / 08 / 30 -9:52

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24/08/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به احداث و تکمیل ساختمانهای مراکز بهداشتی خود (شامل: مراکز و پایگاههای سلامت براتی،سادات راوند ومعنوی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 08 / 07 -10:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ تاریخ 05/08/1397
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت های خود که حدوداً تعداد 49 نفر می باشند اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 07 / 24 -14:54

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 06/08/97
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف بیمارستان سیدالشهداء در سال 97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش تغذیه بیمارستان سیدالشهداء را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.

تاریخ : 1397 / 07 / 24 -14:42

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/06/97
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته خود را با دو شرایط 2 ساله و 4 ساله از زمان انعقاد قرارداد تا 15 مهرماه سالهای 2 و 4 با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید .

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -13:36

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 2 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318