دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:05:47 PM 1402 / 01 / 02
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26/06/98
شرایط مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را به دو صورت ( الف- تهیه مواد غذایی بعهده پیمانکار و ب- تهیه مواد غذایی بعهده دانشگاه ) از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1398 / 06 / 07 -15:52

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 31/06/98
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان را از طریق مناقصه واگذار نماید.

تاریخ : 1398 / 06 / 13 -15:8

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/05/98
آگهی مزایده فروش محصول باغ پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش محصول باغ پسته خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1398 / 05 / 06 -9:29

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹/۱۱/۹۷
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی خود ونیروهای شرکتی موضوع شرکت های تامین نیروی انسانی و خانواده ایشان را از تاریخ01/12/1397 از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

تاریخ : 1397 / 10 / 25 -14:32

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/04/98
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد دو طبقه پارکینگ مسقف را در کاشان واقع در بیمارستان اخوان به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال بصورت اجاره بهاء واگذار نماید

تاریخ : 1398 / 04 / 01 -8:6

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/03/98
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه های بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان کارگرنژاد، دانشکده بهداشت، خوابگاه محتشم، ساختمان فرقانی، مجموعه استخر و تربیت بدنی و مجموعه ستادمرکزی و کلنیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1398 / 03 / 11 -14:43

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/03/۹8
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی اقدام نماید.

تاریخ : 1398 / 03 / 01 -13:41

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/03/۹8
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه و ... مجتمع بیمارستان شهید دکتر بهشتی طبق شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1398 / 03 / 01 -13:31

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 27/01/98
آگهی مزایده خودروهای اسقاط و غیرقابل تبدیل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تعداد 29 دستگاه خودرو اسقاط و غیرقابل تبدیل خود را از طریق مزایده عمومی به مراکز اسقاط دارای مجوز فروش به فروش برساند.

تاریخ : 1397 / 12 / 22 -8:46

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/01/98
شرایط مناقصه تامین نیروهای انسانی ( حرفه ای و غیر حرفه ای ) دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 98
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه در ارائه خدمات ، تامین نیروهای انسانی ( حرفه ای و غیر حرفه ای ) را به صورت مدیریتی از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید

تاریخ : 1397 / 12 / 20 -14:59

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 1 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318