::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

ردیف نام مرکز نام رابط شماره تماس
1 بیمارستان شهید بهشتی  صفیه اصغری 55540026-9
2 بیمارستان نقوی مریم سعادتی مقدم 55451515
3 بیمارستان متینی  مصطفی خالو رضا 55342020-24
4 بیمارستان کارگرنژاد مهندس مهدی رزاقی 55549111-14
5 بیمارستان سیدالشهداء امیر حسین فاطمی منش 54724041-3
6 بیمارستان و زایشگاه شهید رجایی  نجمه تسلیمی 54724141-2
7 شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل زینب جویبار 54725902-4
   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.