دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:16:52 AM 1400 / 01 / 22
 

اعضای تیم اجرایی:

  • رئیس هیات اجرایی: آقای محمد خبازی
  • نماینده فرماندار: آقای مهدی هنرمندی
  • نماینده سازمان نظام پرستاری: آقای مجید کریمی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل
  • نماینده معاونت درمان دانشگاه: خانم معصومه حمزه ای مدیر پرستاری دانشگاه
  • نماینده دانشکده پرستاری: آقای دکتر محسن تقدسی