دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:54:20 PM 1400 / 01 / 27
 

وظایف و اختیارات هیأت امناء

شرح وظایف هیأت های امناء مطابق با  ماده 7 قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل می باشد.

الف : تصویب آیین نامه داخلی

ب: تصویب سازمان اداری موسسه

ج : بررسی و تصویب بودجه موسسه

د : تصویب بودجه تفصیلی موسسه

هـ : تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و : تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز : تعیین حسابرس، خزانه دار (مدیر امور مالی) برای موسسه

(مطابق مصوبه مشترک سال 1390 انتخاب مسؤول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه ها در شرح وظایف هیأت های امناء قرار گرفت.)

ح : کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی

ط : تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی

ی : پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

ک: تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه

ل: تعیین میـزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.

م: بررسی گزارش مؤسسه

ن: تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه

(مقررات استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی نیز بعداً در قانون مجلس به شرح وظایف اضافه شد.)