دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:15:09 AM 1400 / 01 / 22
 

 کمیته مدیریت عملکرد

این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری( موضوع مصوبه شماره 206/93/560 تاریخ 1393/1/20 شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل گردیده است.

اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد

-         راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه.

-         تدوین معیار ها ، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه( بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت).

-         مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا.

-         تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه.

-         تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره وری و کیفیت ، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم.

تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.