دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:54:59 PM 1400 / 01 / 21
 

اعضا کمیته مدیریت عملکرد

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر واحد مدیریت عملکرد

دبیر

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب مورد

عضو

محمد حسین زیلوچی

مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه هیأت امناء

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اکبر علی اصغرزاده

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

اعظم کاظمی

کارشناس تحول اداری