دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:38:10 PM 1400 / 01 / 21
 

اعضا کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف

مفاد آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه به شماره ابلاغیه ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ 1392/12/28 هیأت وزیران

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

سرپرست اداره بازرسی

دبیر

دکتر محمد حسین صالحی

سرپرست اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

3

سرپرست دفتر حقوقی

عضو

رضا کردی

سرپرست دفتر حقوقی

4

مدیر حراست

علی اکبر صالحی

مدیر حراست دانشگاه

5

مدیر فن آوری اطلاعات

مرتضی نادی

سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات

6

مدیر مالی

محمد بهشتی

مدیر امورمالی

7

مسئول تخلفات کارکنان

دکتر مرتضی پنجه شاهی

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

8

سایر اشخاص به تشخیص رییس حسب موضوع

غلامعلی صفاری طاهری

مدیر امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل

9

محمد رضا افاضل

عضو هیأت علمی