دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:10:31 AM 1400 / 01 / 22
 
  • رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  دکتر محمد حسین صالحی