دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:12:20 PM 1400 / 01 / 21
 

 

اعضا کمیته سرمایه انسانی

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر منابع انسانی

دبیر

حسن عرب سعیدی

سرپرست مدیریت منابع انسانی

3

مسوول واحد آموزش

عضو

امید مهرانفر

مسئول واحد آموزش کارکنان

4

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب موضوع

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

5

یکی از مدیران واحدهای استانی

غلامعلی صفاری طاهری

مدیر امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل

6

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

زهرا ایلیاتی

کارشناس طبقه بندی مشاغل