دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:58:30 PM 1400 / 01 / 21
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه