دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:42:22 PM 1400 / 01 / 21
 

 

اعضا کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ردیف


مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

 

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر نوسازی و تحول اداری

دبیر

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دکتر عباس تقوی اردکانی

معاون آموزشی

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اعظم باقری

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

محمدصباحی بیدگلی

مدیر بودجه و برنامه ریزی پایش عملکرد

6

معاونین و مدیران ذی‌ربط حسب موضوع

سید محمد بهشتی

مدیر امورمالی

7

سید رضا سجادی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

8

محسن اویسی

سرپرست دفتر فنی و نظارت برطرحهای عمرانی