دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:41:55 AM 1400 / 01 / 22
 

 

اعضا کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

سمت در کارگروه

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

رئیس دانشگاه

رئیس کارگروه

دکتر ابراهیم کوچکی

رئیس

2

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دبیر

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

3

نماینده استاندار/ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

عضو

-

-

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس کارگروه

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

5

معاونان دانشگاه

دکتر عباس تقوی

معاون آموزشی

6

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت

7

دکترحمید رضا بنفشه

معاون تحقیقات و فناوری

8

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

9

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

10

دکترمحسن تقی زاده

معاون غذا و دارو