دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:04:26 AM 1398 / 12 / 06
 

در اجرای بخشنامه شماره 212/15/د مورخ 1393/12/23معاون محترم توسعه مدیریت منابع وزارت متبوع منضم به تصویب نامه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 شورای عالی اداری کشور و به منظور طراحی سازو کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه و کمیته های تخصصی وابسته( به شرح زیر) در مهر ماه سال 1394 به جایگزینی کمیسیون تحول اداری تشکیل و مجدداً در نیمه دوم سال 1396 مورد بازنگری قرار گرفته است.

کمیته هایتخصصی وابسته با کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه­:

1-کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

2-کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

3-کمیته سرمایه انسانی                                

4-کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

5-کمیته مدیریت عملکرد