دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:39:48 PM 1400 / 01 / 21
 

کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • دکتر محمدحسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء  )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )
  • فاطمه عشقی ( امور اداری هیأت امناء )