دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:26:56 AM 1400 / 01 / 22
 

اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر ابراهیم کوچکی ( رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون )
  • محمد حسین زیلوچی (رئیس دبیر خانه هیأت امناء  ودبیر کمیسیون )
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو هیأت امناء(
  • مهندس علی شکرریز(عضو هیأت امناء(
  • دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیأت امناء(
  • دکتر حسین نیکزاد ( نماینده معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی، دبیرخانه مجامع، شوراها و هیات امناء وزارت متبوع)
  • دکتر مهرداد فرزندی پور(صاحب نظر در امور مالی، بودجه واداری)