دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:29:52 PM 1400 / 01 / 21
 

اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر سعید نمکی: وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء
  • دکتر عباس رضائی ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیأت امناء)
  • دکتر سعید نمکی (عضو محترم هیأت امناء)
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا ( عضو محترم هیأت امناء) 
  • دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیأت امناء(
  • مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیأت امناء(
  • دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیأت امناء(
  • دکتر سیدعلیرضا مروجی ( رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء )