شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

مقطع کارآموزی

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

لیست دانشجویان استیجری                                                                                                                                                            

آیین نامه شرح وظایف کارآموزان

   لیست دروس مقطع کارآموزی

 شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی

برنامه هفتگی کارآموزان پردیس خودگردان