شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

میهمانی

دانشجویان متقاضی میهمانی از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به سایر پردیس های خودگردان می توانند با رعایت موارد زیر درخواست های خود را به آموزش پردیس خودگردان ارائه دهند.

 

 

1-    تکمیل فرم تعهد نامه میهمانی

2-    بر اساس آئین نامه میهمانی دانشجویان رشته پزشکی می توانند حداکثر برای 6 نیم سال میهمان شوند، بر اساسا آئین نامه با میهمانی بیش از 6 نیم سال تحصیلی موافقت نمی شود.