شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

انتقالی

در حال حاضر انتقال از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به سایر دانشگاه علوم پزشکی کشور امکان پذیر نمی باشد.