دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:41:06 PM 1400 / 01 / 21
 

 

 

چند توصیه جهت رانندگی درشب

 

·         خودروی خودرا برای رانندگی درشب مجهز کنید .چراغ های بزرگ ،کوچک ،مه شکن ها ،راهنماها وشیشه های بیرون ودرون خودرو را هرهفتهخ یا قبل از سفر تمیز وپاک کنید

·         اطمینان حاصل کنید که زاویه چراغ های بزرگ به درستی تنظیم شده اند چراغ هایی که زاویه مناسبی ندارند به خوبی جاده را پوشش نداده وناحیه کور ایجاد می کند ضمن اینکه باعث کوری موقت راننده های روبرو نیز می گردند

·         چراغ بزرگ خودروی خود را در هوای گرگ ومیش روشن کنید چراغ ها به دید بهتر شما درچنین از شب وروز کمکی نمی کنند ولی باعث می شوند سایر رانندگان بهتر شمارا ببینند

·         نکته "دیده شدن به اندازه دیدن اهمیت دارد

·         زمانیکه پشت خودروی دیگر قرار می گیرید چراغ های بزرگ را با نور پایینروشن کنید .با این کار از کوری موقت راننده جلویی جلوگیری خواهد نمود

·         از خیره شدن به خودروی روبرویی که با نور بالا در حرکت است اجتناب کنید

·         سرعت خودرو را کاهش دهید وفاصله با خودروی جلویی را افزایش دهید قضاوت درمورد سرعت وفاصله خودروها در شب دشوارتر است

·         از کشیدن سیگار در خودرو جدا خودداری کنید دود نیکوتین ومنوکسید کربن دید در شب را مختل می کند

·         به طور متناوب خودروی خود را متوقف نموده ومیان وعده ای میل  کرده وکمی حرکات ورزشی انجام دهید .اگر برای ادامه مسیر احساس خستگی می کنید کمی استراحت نموده وسپس رانندگی را از سر گیرید

·         اگر مشکلی در خودروی شما بوجود آمد خودرو را تا جایی که ممکن است از جاده خارج کرده ومثلث های شبرنگ را در100قدمی خودروی خود جهت هشدار به خودروهای دیگر نصب کنید فلاشر ها را روشن کنید از جاده دور بایستید ومسافرین را از محوطه دور کنید