::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سلامت

 

 

اطلاع رسانی

==========

دانلود کتاب ارزش نسبی

==========

==========

==========

==========

 

hse.kaums.ac.ir

 
 

 
اولین جلسه شورای درمان در سال جدید با حضور سرپرست معاونت درمان ، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز سه شنبه مورخ 1402/04/06 در سالن شهید سلامت دکتر فرهاد این معاونت برگزار شد.

--1402 / 04 / 10  -9:13 تعداد مشاهدات :21

کمیته منطقه ای تعیین تعرفه های بخش خصوصی شهرستان روز شنبه مورخ 30/02/1402 با حضور رئیس دانشگاه، رئیس سازمان نظام پزشکی کاشان، سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی، و نماندگان فرمانداری ویژه کاشان برگزار شد.

--1402 / 02 / 31  -9:38 تعداد مشاهدات :32

جلسه بررسی آمار خدمات پرستاری با حضور مسئول اقتصاد درمان، سرپرست اداره پرستاری معاونت درمان ،مسئولین درآمد و مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی در سالن شهید سلامت دکتر مجید فرهاد معاونت درمان روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 تشکیل شد.

--1401 / 12 / 10  -14:38 تعداد مشاهدات :56

جلسه شورای درمان با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 در سالن شهید دکتر محمد زارع ستاد مرکزی برگزار شد.

--1401 / 08 / 09  -14:58 تعداد مشاهدات :90

جلسه هماهنگی در خصوص وضعیت واحدهای مددکاری مراکز درمانی روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 با حضور مسئول اقتصاد درمان، مسئولین درآمد و مددکاری مراکز درمانی و مسئولین درآمد مراکز درمانی در سالن شهید سلامت دکتر مجید فرهاد معاونت درمان تشکیل شد

--1401 / 08 / 07  -14:3 تعداد مشاهدات :88

دومین جلسه هماهنگی دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه خدمات و مراقبت های پرستاری تشکیل شد

--1401 / 08 / 03  -9:17 تعداد مشاهدات :88

   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.