::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سلامت

 

 

اطلاع رسانی

==========

دانلود کتاب ارزش نسبی

==========

==========

==========

==========

 

hse.kaums.ac.ir

 
 

 
جلسه بررسی آمار خدمات پرستاری با حضور مسئول اقتصاد درمان، سرپرست اداره پرستاری معاونت درمان ،مسئولین درآمد و مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی در سالن شهید سلامت دکتر مجید فرهاد معاونت درمان روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 تشکیل شد.

--1401 / 12 / 10  -14:38 تعداد مشاهدات :9

جلسه شورای درمان با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 در سالن شهید دکتر محمد زارع ستاد مرکزی برگزار شد.

--1401 / 08 / 09  -14:58 تعداد مشاهدات :47

جلسه هماهنگی در خصوص وضعیت واحدهای مددکاری مراکز درمانی روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 با حضور مسئول اقتصاد درمان، مسئولین درآمد و مددکاری مراکز درمانی و مسئولین درآمد مراکز درمانی در سالن شهید سلامت دکتر مجید فرهاد معاونت درمان تشکیل شد

--1401 / 08 / 07  -14:3 تعداد مشاهدات :40

دومین جلسه هماهنگی دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه خدمات و مراقبت های پرستاری تشکیل شد

--1401 / 08 / 03  -9:17 تعداد مشاهدات :47

جلسه هماهنگی تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری با حضور مدیران خدمات پرستاری و مسئولین درآمد مراکز درمانی خصوصی برگزارشد

--1401 / 06 / 05  -8:14 تعداد مشاهدات :82

جلسه هماهنگی تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری با حضور مدیران خدمات پرستاری و مسئولین درآمد مراکز درمانی دانشگاه برگزارشد

--1401 / 06 / 02  -7:41 تعداد مشاهدات :74

   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.