::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سلامت

 

 

اطلاع رسانی

==========

دانلود کتاب ارزش نسبی

==========

==========

==========

==========

 

hse.kaums.ac.ir

 
 

 
کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار شد.

--1400 / 06 / 27  -13:36 تعداد مشاهدات :3

دوازدهمین جلسه شورای درمان دانشگاه در سال جاری با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان، غذا و دارو و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز یکشنبه مورخ 21/06/1400در سالن شهید خدمت دکتر زارع ستاد دانشگاه تشکیل شد.

--1400 / 06 / 23  -9:33 تعداد مشاهدات :4

یازدهمین جلسه شورای درمان دانشگاه در سال جاری با حضور معاونین درمان، غذا و دارو و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستانهای تابعه در سالن شهید خدمت دکتر زارع ستاد دانشگاه روز یکشنبه مورخ 1400/06/07 تشکیل شد.

--1400 / 06 / 09  -13:24 تعداد مشاهدات :7

دهمین جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور معاونین درمان، غذا و دارو و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهید خدمت دکتر زارع ستاد دانشگاه روز یکشنبه مورخ 24/05/1400 تشکیل شد.

--1400 / 05 / 30  -11:51 تعداد مشاهدات :17

همین جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان، غذا و دارو، توسعه و آموزش و مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی ،روسا و مدیران مراکز درمانی تابعه در تاریخ 10/5/1400 برگزار شد.

--1400 / 05 / 12  -9:48 تعداد مشاهدات :17

جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور معاونین توسعه و غذا و دارو، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهید خدمت دکتر زارع ستاد دانشگاه روز یکشنبه مورخ 13/04/1400 تشکیل شد.

--1400 / 04 / 14  -9:29 تعداد مشاهدات :20

   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.