شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان - لیست و شماره دروس ارائه شده 

 

  • کد دروس دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان  (ترم 1)
  • کد دروس دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان (ترم 2)
  • کد دروس دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان(ترم 3)
  • کد دروس دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان(ترم 4)
  • کد دروس دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان (ترم 5)