شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

توجه توجه !!!  دانشجویان گرامی تاریخ و ساعت امتحانات را در زمان امتحانات حتما چک بفرمایید.

برنامه امتحانات نیمسال  دوم  سال تحصیلی 1402-1401