شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

توجه توجه !!!  دانشجویان گرامی تاریخ و ساعت امتحانات را در زمان امتحانات حتما چک بفرمایید.

برنامه امتحانات نیمسال  دوم  سال تحصیلی 1400-1399

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 99( ترم 1 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 1400-1399
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 98(ترم 3پردیس خودگردان - نیمسال دوم 1400-1399
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 97 (ترم 5) پردیس خودگردان - نیمسال دوم  1400-1399

    برنامه امتحانات نیمسال اول  سال تحصیلی 1401-1400

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 99 ( ترم2 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 1401-1400
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 98 ( ترم4 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 1401-1400