شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

توجه توجه !!!  دانشجویان گرامی تاریخ و ساعت امتحانات را در زمان امتحانات حتما چک بفرمایید.

برنامه امتحانات نیمسال  دوم  سال تحصیلی 99-98

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 98 ( ترم 1 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 99-98
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 97 ( ترم3 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 99-98
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 96 ( ترم5 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 99-98

    برنامه امتحانات نیمسال اول  سال تحصیلی 99-98

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 96 ( ترم4 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 99-98
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 97 ( ترم2 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 99-98