شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

قابل توجه دانشجویان مقطع علوم پایه

  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم اول) نیمسال دوم 1400-1399
  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان  (ترم سوم)  نیمسال دوم 1400-1399
  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم پنجم) نیمسال دوم 1400-1399
  •  برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم چهارم) نیمسال اول  1400-1399
  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم دوم) نیمسال اول 1400-1399