شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

قابل توجه دانشجویان مقطع علوم پایه

  • برنامه کلاسی دانشجویان پردیس خودگردان  (ترم اول)  نیمسال دوم 1401-1400
  • برنامه کلاسی دانشجویان پردیس خودگردان  (ترم سوم)نیمسال دوم 1401-1400
  • برنامه کلاسی دانشجویان پردیس خودگردان (ترم پنجم) نیمسال دوم 1401-1400
  • برنامه کلاسی دانشجویان پردیس خودگردان (ترم دوم) نیمسال اول 1401-1400
  • برنامه کلاسی دانشجویان پردیس خودگردان (ترم چهارم) نیمسال اول 1401-1400

     * برنامه کلاسی گروه معارف

     * برنامه کلاسی گروه تربیت بدنی

     * برنامه کلاسی گروه پاتولوژی