شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

سرویس رفت و برگشت

برای برگزاری کلاس در شهرستان آران و بیدگل و کاشان برای دانشجویان سرویس رفت و آمد در نظر گرفته می شود.