شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

ناهار خوری

دانشجویان می توانند از امکانات سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان استفاده نمایند.