شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

خوابگاه

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حال حاضر فاقد خوابگاه می باشد.

دانشجویان متقاضی خوابگاه به خوابگاه خودگردان دانشگاه آزاد معرفی می گردند، معرفی دانشجویان در زمان شروع کلاس می باشد.