شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

 مسئول مالی پردیس خودگردان: خانم مریم هاشمی مقدم

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:حسابداری

محل خدمت:معاونت آموزشی

کارشناس مالی پردیس خودگردان:خانم الهه بابایی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:حسابداری

محل خدمت:دانشکده پردیس خودگردان