شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

کارشناس مالی شعبه بین الملل: جناب آقای سید نظام موسوی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

رشته تحصیلی:حسابداری

سمت اداری: رئیس امور مالی- مدیر امور عمومی