شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

کارشناس آموزشی پردیس خودگردان :خانم زینب تقی زاده

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی:HIT(فناوری اطلاعات سلامت)

سمت اداری : کارشناس آموزش

محل خدمت : دانشکده پردیس خودگردان