شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

کارشناس آموزشی پردیس خودگردان :زینب تقی زاده

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات سلامتHIT

نوع استخدام : طرحی

سمت اداری : کارشناس آموزش

محل خدمت : دانشکده پردیس خودگردان