شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی پردیس خودگردان : جناب آقای دکتر نورالدینی                                                                                          

  • مدرک تحصیلی : ph.d
  • رشته تخصصی : فیزیولوژی
  • نوع استخدام : هیئت علمی رسمی،آزمایشی تمام وقت                                                                                                            
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • آدرس پست الکترونیکی : mnoureddini@ kaums.ac.ir