دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:31:55 PM 1400 / 01 / 27
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دانشکده دندانپزشکی

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محمد مهدی دباغ

سرپرست دانشکده دندانپزشکی

55620045

3208

55582212

dabbagh-m@kaums.ac.ir

دکتر زهرا هاشم زاده

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده

55620045

3206

55582212

hashemzadeh_z@kaums.ac.ir

فاطمه سادات صائب

مسئول آموزش دانشکده

55620045

3238

55582212

dnt@kaums.ac.ir

دکتر سوسن رحیمیان مسئول EDO دانشکده 55620045 3206 55582212

rahimian-s@kaums.ac.ir

دکتر حنیف الله بخشی مدیر پژوهشی دانشکده 55620045 3424 55582212