شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

مسئول اساتید مشاور دانشجویان پردیس: جناب آقای دکتر مهدی ناظری

                                                   دکترای تخصصی قارچ شناسی