دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:48:16 AM 1402 / 07 / 03
 

رضا کردیسرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: رضا کردی

 شرح وظایف دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1-اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت درامورکیفری وحقوقی

الف- امور کیفری شامل:
طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی)
معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول
نتیجه و اجرای رای صادره
بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری

ب- امور حقوقی شامل:
تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه
شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه
از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به شرکت در جلسات رسیدگی.

 

2- شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
 

  • پرونده های مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی
     

3-رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری
 

  • اعم از هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی،شهرداری وتخلفات ساختمانی واحدهای تابعه دانشگاه و بررسی پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه

4- بررسی وضعیت متعهدین خدمت اعم از:
4-1 - بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت
4-2- اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه
4-3- اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دورههای آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.
4-4- پیگیری اسناد متعهدین به خدمت(دانشجویان پزشکی-پرستاری- بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است

 

5- اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
5-1 اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
5-2 اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
5-3 در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
5-4 مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

 

 6- بررسی امور ثبتی
6-1 نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
6-2 جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.
6-3 تهیه و تنظیم اسناد(رسمی-غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.
6-4 تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده است.

 

7- بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیش نویس قراردادهای تنظیمی دانشگاه
7-1- قراردادهای خدماتی وپشتیبانی(ایاب وذهاب،طبخ وتوزیع غذا،تایپ وتکثیرو...)
7-2- قرارداهای خرید،نصب ونگهداری(تجهیزات پزشکی،تجهیزات وتاسیسات)
7-3- قرارداهای فن آوری اطلاعات(سیستم های سخت افزاری ونرم افزاری،اینترنت)
7-4- قراردادهای عمرانی(پیمانکاران حقیقی وحقوقی ،مشاوران وغیره)
7-5- قراردادهای آموزشی وپژوهشی وارتباط باصنعت و...)
7-6- قراردادهای اداری ومالی(بکارگیری نیروی انسانی،حسابرسی و...)
7-7- قراردادهای درمانی وبهداشتی(مشارکت درارایه خدمات درمانی باسایردستگاهها )
7-8- قراردادهای املاکی(خرید،فروش واجاره عرصه واعیان )
 
8- بررسی، اصلاح و تأیید مفاد پیش نویس مناقصه ها و مزایده ها
9- پیگیری امور مربوط به موقوفات دانشگاه
10- حمایت قضایی از کارکنان

 

  • اعم از پیگیری و تشکیل پرونده از مراجع قضایی حسب درخواست ایشان و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها


11- بررسی متن بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی
12- جمع آوری و تشکیل آرشیو قوانین ، مصوبات و بخشنامه های مختلف

 

  • اعم از مجلس شورای اسلامی ، هیأت دولت و بخشنامه های وزارتی و سایر ارگانها

13- ارائه مشاوره حقوقی به سایر واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان
14- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی