شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

شهریه های پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی شامل شهریه ثابت و شهریه متغییر می باشد. شهریه های پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان هر سال بر اساس نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مصوبه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشخص می گردد. با توجه به مصوبه هیئت امناء هر سال 10 تا 15 درصد به شهریه های سال قبل اضافه می گردد.

هزینه های رفاهی با توجه به درخواست دانشجویان جداگانه محاسبه می گردد.

شهریه (ثابت و متغییر) رشته پزشکی پردیس خودگردان برای دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 برای نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 96 - 95 علی الحساب مبلغ 193/600/000 ریال می باشد که دانشجویان به شماره حساب شعبه بین الملل (پردیس خودگردان) دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2137740239002 بانک رفاه، کد شعبه بانک رفاه 219 پرداخت می نمایند. مبلغ قطعی شهریه بر اساس مصوبه هیئت امناء دانشگاه با توجه به تورم سالیانه تعیین می گردد.

 

شماره حساب  شعبه بین الملل  (پردیس خودگردان) دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2137740239002 بانک رفاه، کد شعبه بانک رفاه  

اطلاعیه های مربوط به پرداخت شهریه

              

بخشنامه دریافت شهریه دانشگاه های شهریه پرداز سال97

جدول شهریه های سال 97 (بخشنامه شماره 1)

جدول شهریه های سال 97 (بخشنامه شماره2)

جدول شهریه سالیانه مقاطع مختلف تحصیلی مربوط به سال 94-93

دستورالعمل نحوه محاسبه و اخذ شهریه

جدول شهریه های دانشجویان شهریه پرداز

جدول شهریه های دانشجویان شهریه پرداز براساس ورودی های پردیس

میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز مربوط به سال 97-96

میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز مربوط به سال 1400