شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

معیارهای مصاحبه در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1.      نمره و رتبه کسب شده در آزمون سراسری

2.      معدل کتبی دیپلم و ریز نمرات سه سال دبیرستان و پیش دانشگاهی

3.      تسلط به زبان انگلیسی

4.      توانایی، ویژگی و انگیزه های فردی در مصاحبه

5.      کسب رتبه های علمی کشوری و یا استانی

6.       وضعیت بومی و غیر بومی

7.      مدرکی دال بر توانایی مالی

8.      مشمولان آیین نامه نخبگان

9.      وضعیت ایثارگری