شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
  • رئیس پردیس خودگردان دانشگاه: دکتر محمد علی اطلسی دکتر اطلسی
  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • رشته تخصصی: علوم تشریحی   
  • نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی تمام وقت   
  • مرتبه علمی : دانشیار   
  • آدرس پست الکترونیکی : atlasi-m@kaums.ac.ir