دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:17:04 PM 1400 / 01 / 21
 
اهداف و ماموریتهای دبیرخانه

1- انجام فعالیتهای مطالعاتی در زمینه های اجرایی، برنامه ریزی راهبردی و تخصصی و ارزیابی در حوزه دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

2- زمینه سازی برای مشارکت و هماهنگی با سایر سازمان های دولتی/شوراها سازمان های مردم نهاد/ سازمان های خیریه/ خیرین و...

3- برنامه ریزی در جهت تحقق سیاستهای مصوب هیئت محترم وزیران در حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق توسعه تعامل فرابخشی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

4- نظارت بر تحقق سیاستهای تعیین شده در حوزه دانشگاه/دانشکده

5- توسعه ظرفیت های دانشگاه/ دانشکده از طریق فراهم آوردن زمینه تعامل با سایر سازمان های دولتی و شوراها

وظایف دبیرخانه:

1- بررسی نیازها علمی/ درمانی/ بهداشتی و پشتیبانی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

2- انجام فعالیتهای اجرایی، اداری، مالی و معاملاتی مرتبط با وظایف دبیرخانه و سایر امور محوله از طرف دبیرخانه مرکزی هیأت امنا وزارت متبوع

3- تدوین برنامه ها پیشنهادات، دستورالعملها، دستورات مشترک و... جهت تصویب و اجراء در دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در راستای سیاستهای کلان وزارت متبوع

4- نظارت بر تهیه و تنظیم جداول، گزارشات بودجه ای و مالی جهت تصویب در فصول بودجه بندی

5- پایش و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امناء

6- مشارکت و تعامل درون بخشی با حوزه های مختلف، معاونتها/ مدیریت ها و واحدهای تخصصی مرتبط به منظور برنامه ریزی در سیاستگذاری های کلان و خرد دانشگاه

7- تنظیم، اصلاح و تایید صورتجلسات، گزارشات عملکرد، حسابرسی، جداول بودجه و مالی و... با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط دانشگاه

تشکیلات تفصیلی دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:

1- مشاور و رئیس دبیرخانه هیات امناء

2- کارشناس دبیرخانه هیأت امناء

3- کارشناس امور اداری

شرح وظایف مشاور و رئیس دبیرخانه:
کارشناس دبیرخانه:
کارشناس امور اداری در دبیرخانه: