شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   


تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1401 / 10 / 04  -9:7 تعداد مشاهدات :138


--1401 / 07 / 06  -13:32 تعداد مشاهدات :185


--1401 / 06 / 14  -9:32 تعداد مشاهدات :106


--1401 / 05 / 29  -12:13 تعداد مشاهدات :415


--1401 / 04 / 22  -13:28 تعداد مشاهدات :244

متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام ترم تابستانی به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی مراجعه نمایند.

--1401 / 04 / 05  -8:6 تعداد مشاهدات :222


--1401 / 03 / 24  -9:34 تعداد مشاهدات :135


--1401 / 01 / 21  -11:10 تعداد مشاهدات :254

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات