شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
آغاز طرح ملی غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

--1399 / 12 / 06  -11:35 تعداد مشاهدات :34


--1399 / 10 / 27  -14:20 تعداد مشاهدات :70


--1399 / 10 / 08  -10:18 تعداد مشاهدات :302


--1399 / 09 / 24  -10:19 تعداد مشاهدات :76

سامانه نقل و انتقال و مهمانی مجددا فعال گردید.

--1399 / 09 / 24  -10:9 تعداد مشاهدات :73


--1399 / 09 / 16  -13:44 تعداد مشاهدات :119


--1399 / 09 / 15  -9:13 تعداد مشاهدات :97


--1399 / 09 / 08  -12:3 تعداد مشاهدات :102

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات