دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:08:47 PM 1400 / 01 / 27
 

کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه با حضور اعضای منتخب در روز شنبه مورخ 22 /04 /98 در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1398 / 05 / 02 -13:22


جلسه هیأت امناء دانشگاه با حضور سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
پنجاه و پنجمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 96 با حضور دکتر نمکی؛ سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر نجفی خواه؛ نماینده محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رئیس دانشگاه، اعضای محترم هیأت امناء، دکتر قاسمی؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و نمایندگان معاونت های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز یکشنبه 07 /11 /97 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 11 / 08 -9:57


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 07/04/97 با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی، عملکرد بودجه سال 96 و بررسی دستور مشترک دور اول جلسات هیأت امناء دانشگاه ها و پیشنهادات اختصاصی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1397 / 04 / 09 -8:53


دهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه برگزار گردید.
دهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه، با حضور رئیس دانشگاه، نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، و سایر اعضاء در تاریخ 03/11/1397 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 11 / 06 -11:7


برگزاری دومین جلسه هماهنگی مسئولین پایش برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه در سال 97
دومین جلسه هماهنگی مسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 1397با محوریت ارائه گزارش تحلیلی وضعیت برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه در شش ماهه اول سال با حضور مدیر محترم حوزه ریاست دانشگاه؛ آقای دکتر مفرح ، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه؛ آقای محمدحسین زیلوچی، مسئولین پایش معاونت های دانشگاه و آقای گلیاسیان؛ کارشناس پایش برنامه عملیاتی در روز دوشنبه مورخ 28 /08/ 97 در سالن شهدا برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 08 / 29 -9:19


اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 97 برگزار گردید.
پنجاه و چهارمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی و بودجه سال 96 با حضور مشاور محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه، اعضای محترم هیأت امناء، نمایندگان معاونت های ستادی وزارت متبوع و اعضای هیأت رئیسه روز سه شنبه 19 /04 /97 در تهران محل دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع برگزار گردید

تاریخ : 1397 / 04 / 20 -12:41


دور سوم جلسه هیأت امناء دانشگاه در سالجاری برگزار شد
پنجاه و دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 95 با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناءو نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز شنبه 18 /09/ 96 برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 09 / 19 -10:22


سومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95
سومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95 برگزار شد

تاریخ : 1395 / 10 / 08 -11:27


جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء برگزار شد
هشتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در تاریخ 12/ 12 /96 با حضور اعضای منتخب در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه با محوریت بررسی بودجه 97، انتخاب مؤسسه حسابرسی سال 97 و بررسی دستور مشترک دور چهارم جلسات هیأت امناء دانشگاه¬ها و پیشنهادات اختصاصی تشکیل شد.

تاریخ : 1396 / 12 / 16 -8:8


کارگاه توجیهی آشنایی با هیأت امناء دانشگاهها برگزار گردید
کارگاه توجیهی آشنایی با هیأت امناء دانشگاه¬ها در ساعت 12-9 روز پنج شنبه مورخ 28 /10/ 1396 با حضور نمایندگان کلیه واحد های دانشگاه در سالن شهدای ستاد مرکزی توسط دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 11 / 02 -10:40

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
صفحه 2 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 44