دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:06:23 PM 1399 / 07 / 29
 

اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۹ برگزار شد
اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان در سال ۱۳۹۹ با محوریت تصویب کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1399 / 05 / 04 -13:23


جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 31 /04 /1399 با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 05 / 04 -12:56


جلسه هیأت امناء دانشگاه برگزار شد .
پنجاه و هشمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی با محوریت گزارش حسابرسی سال 1397 با حضور دکتر ناصحی نماینده وزیر در امور هیأت امناء و مجامع، رئیس دانشگاه، اعضای هیأت امناء و اعضای منتخب در روز یکشنبه 29 /10 /1398 در تهران برگزار شد

تاریخ : 1399 / 04 / 09 -14:2


انتصاب آقای مهندس علی شکرریز بعنوان ناظر هیأت امناء بر روند عقد قرارداد و فعالیت حسابرسی دانشگاه
با اخذ نظر اعضای محترم هیأت امناء و با عنایت به بند 10 صورت جلسه مورخ 29 /10 /1398 هیأت امناء دانشگاه، آقای مهندس علی شکرریز به عنوان ناظر هماهنگ کننده هیأت امناء بر روند عقد قرارداد و فعالیت حسابرسی دانشگاه، انتخاب شدند.

تاریخ : 1399 / 04 / 02 -9:44


انتصاب آقای دکتر محمد زارع به عنوان نماینده هیأت امناء دانشگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با عنایت به بند 12 صورت جلسه مورخ 29 /10 /1398 و اخذ نظر اعضای محترم هیأت امناء دانشگاه، آقای دکتر محمد زارع به عنوان نماینده هیأت امناء دانشگاه انتخاب شدند.

تاریخ : 1399 / 03 / 18 -11:40


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ 19 /10 /1398 با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1398 / 10 / 21 -10:54


اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه در سال 98 برگزار شد
پنجاه و ششمین جلسه هیات امنای دانشگاه روز سه شنبه مورخ 01 /05 /1398 در محل سالن همایش دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران،به صورت نشست هیأت امنای کلان منطقه 7 برگزار گردید

تاریخ : 1398 / 05 / 02 -13:27


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه با حضور اعضای منتخب در روز شنبه مورخ 22 /04 /98 در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1398 / 05 / 02 -13:22


جلسه هیأت امناء دانشگاه با حضور سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
پنجاه و پنجمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 96 با حضور دکتر نمکی؛ سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر نجفی خواه؛ نماینده محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رئیس دانشگاه، اعضای محترم هیأت امناء، دکتر قاسمی؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و نمایندگان معاونت های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز یکشنبه 07 /11 /97 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 11 / 08 -9:57


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 07/04/97 با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی، عملکرد بودجه سال 96 و بررسی دستور مشترک دور اول جلسات هیأت امناء دانشگاه ها و پیشنهادات اختصاصی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1397 / 04 / 09 -8:53

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  
صفحه 1 از 5   تعداد اخبار اين گروه خبري: 41