دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:00:43 PM 1402 / 01 / 02
 

کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه برگزار شد.
بیستمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 26/ 11 /1401 با حضور رئیس دانشگاه ، دکتر مازوچی و دکتر افشار اعضای محترم هیأت امناء و سایر اعضای کمیسیون در محل سالن شهید دکتر زارع ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1401 / 12 / 06 -11:51


جلسه هیأت امنای دانشگاه برگزار شد
جلسه هیأت امنای دانشگاه با حضور نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه و اعضاء هیأت امناء، دکتر مسجدی آرانی و دکتر افشار از اعضای جدید با محوریت تصویب بودجه سال 1401 و شاخص های عملکرد سال 1400 دانشگاه در روز چهار شنبه 05 /11 /1401 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1401 / 11 / 10 -8:51


جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه برگزار شد.
نوزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 23/ 09 /1401 با حضور رئیس دانشگاه و اعضای منتخب در محل سالن شهید دکترزارع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1401 / 09 / 28 -11:37


جلسه هیأت امنای دانشگاه برگزار شد
جلسه هیأت امنای دانشگاه با حضور نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، سرپرست دانشگاه و اعضاء هیأت امناء با محوریت گزارش حسابرسی سال 1399 در روز سه شنبه 17 /3 /1401 در تهران برگزار گردید

تاریخ : 1401 / 03 / 22 -9:40


جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار شد
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 09 /03 /1401 با حضور سرپرست دانشگاه، اعضاء و نماینده شرکت حسابرسی در محل ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1401 / 03 / 18 -10:13


هفدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه برگزار شد.
هفدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز شنبه مورخ 6/ 9 /1400 با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1400 / 09 / 07 -8:44


اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400 برگزار شد
اولین دور جلسات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان در سال 1400 با محوریت تصویب کلیات بودجه روز شنبه 05 /04 /1400 همزمان در دو محل سالن اجتماعات شهید سلامت دکترمحمد زارع ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و در دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با ارتباط تصویری بین دو مرکز برگزار گردید.

تاریخ : 1400 / 04 / 07 -10:53


جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز چهار شنبه مورخ 02 /04 /1400 با حضور اعضا و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور همزمان به دو صورت ویدئو کنفرانس و حضوری در سالن اجتماعات شهید سلامت دکترمحمد زارع ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1400 / 04 / 07 -8:56


چهارمین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1399 برگزار شد.
شصت و دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 1398 با حضور آقای دکتر گلمکانی نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء مجامع و شوراها،رئیس دانشگاه و اعضای هیأت امناء در روز شنبه دوم اسفند ماه 1399 در تهران محل دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

تاریخ : 1399 / 12 / 04 -10:8


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 21 /11 /1399 با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 11 / 26 -12:2

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  
صفحه 1 از 6   تعداد اخبار اين گروه خبري: 52