دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:12:44 AM 1399 / 04 / 18
 

جلسه هیأت امناء دانشگاه برگزار شد .
پنجاه و هشمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی با محوریت گزارش حسابرسی سال 1397 با حضور دکتر ناصحی نماینده وزیر در امور هیأت امناء و مجامع، رئیس دانشگاه، اعضای هیأت امناء و اعضای منتخب در روز یکشنبه 29 /10 /1398 در تهران برگزار شد

تاریخ : 1399 / 04 / 09 -14:2


انتصاب آقای مهندس علی شکرریز بعنوان ناظر هیأت امناء بر روند عقد قرارداد و فعالیت حسابرسی دانشگاه
با اخذ نظر اعضای محترم هیأت امناء و با عنایت به بند 10 صورت جلسه مورخ 29 /10 /1398 هیأت امناء دانشگاه، آقای مهندس علی شکرریز به عنوان ناظر هماهنگ کننده هیأت امناء بر روند عقد قرارداد و فعالیت حسابرسی دانشگاه، انتخاب شدند.

تاریخ : 1399 / 04 / 02 -9:44


انتصاب آقای دکتر محمد زارع به عنوان نماینده هیأت امناء دانشگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با عنایت به بند 12 صورت جلسه مورخ 29 /10 /1398 و اخذ نظر اعضای محترم هیأت امناء دانشگاه، آقای دکتر محمد زارع به عنوان نماینده هیأت امناء دانشگاه انتخاب شدند.

تاریخ : 1399 / 03 / 18 -11:40


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ 19 /10 /1398 با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تشکیل شد.

تاریخ : 1398 / 10 / 21 -10:54


اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه در سال 98 برگزار شد
پنجاه و ششمین جلسه هیات امنای دانشگاه روز سه شنبه مورخ 01 /05 /1398 در محل سالن همایش دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران،به صورت نشست هیأت امنای کلان منطقه 7 برگزار گردید

تاریخ : 1398 / 05 / 02 -13:27


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه با حضور اعضای منتخب در روز شنبه مورخ 22 /04 /98 در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1398 / 05 / 02 -13:22


جلسه هیأت امناء دانشگاه با حضور سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
پنجاه و پنجمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 96 با حضور دکتر نمکی؛ سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر نجفی خواه؛ نماینده محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رئیس دانشگاه، اعضای محترم هیأت امناء، دکتر قاسمی؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و نمایندگان معاونت های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز یکشنبه 07 /11 /97 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 11 / 08 -9:57


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 07/04/97 با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی، عملکرد بودجه سال 96 و بررسی دستور مشترک دور اول جلسات هیأت امناء دانشگاه ها و پیشنهادات اختصاصی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1397 / 04 / 09 -8:53


دهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه برگزار گردید.
دهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء‌ دانشگاه، با حضور رئیس دانشگاه، نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، و سایر اعضاء در تاریخ 03/11/1397 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 11 / 06 -11:7


برگزاری دومین جلسه هماهنگی مسئولین پایش برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه در سال 97
دومین جلسه هماهنگی مسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 1397با محوریت ارائه گزارش تحلیلی وضعیت برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه در شش ماهه اول سال با حضور مدیر محترم حوزه ریاست دانشگاه؛ آقای دکتر مفرح ، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه؛ آقای محمدحسین زیلوچی، مسئولین پایش معاونت های دانشگاه و آقای گلیاسیان؛ کارشناس پایش برنامه عملیاتی در روز دوشنبه مورخ 28 /08/ 97 در سالن شهدا برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 08 / 29 -9:19

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 39